Чи виникають податки при видачі грантів ФОП та фізичним особам

 

До нас часто звертаються із цікавими практичними питаннями. 

 

Деякі із питань ми будемо публікувати (із дозволу осіб, що отримали індивідуальну письмову консультацію) у форматі статей.

 

Питання:  “Прошу надати письмову консультацію щодо надання фізичним особам або Фопам мікро – грантів на відкриття або розвиток бізнесу. Хочемо надавати гранти ВПО та місцевим населенням області. Нас цікавить, чи потрібно сплачувати податки.” 

 

Радимо зайти у розділ Бухоблік та звітність , там можете знайти багато цікавого. 

 

Що таке грант та безповоротна фінансова допомога?

 

Статті 6 ЗУ “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 5 липня 2012 року № 5073-VI (надалі ЗУ № 5073)

«Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником…До благодійних грантів застосовуються положення про благодійні пожертви, якщо інше не визначено законом.»

 

Тобто грант – це вид благодійної допомоги.

 

Особливістю гранту є те, що цей вид благодійної допомоги часто видаються за умов виконання соціального проєкту, а також те, що кошти можуть надійти у валюті.

 

А ось «безповоротна фінансова допомога» – це дещо інше на думку Податкового кодексу України (у кодексі є окремі статті по благодійній допомозі).

 

Підпункт 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (надалі ПКУ) «фінансова допомога – фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.

Безповоротна фінансова допомога – це:

сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;

сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;

основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).»

 

Чи може ФОП  отримувати гранти або інші види благодійної допомоги?

 

На жаль, ФОП не є суб’єктом благодійної допомоги відповідно до  статті 1 ЗУ № 5073-VI, тому щодо них можливо лише використовувати термін та норми щодо “безповоротної фінансової допомоги”. 

 

При цьому, такий дохід в розумінні ПКУ є додатковим благом і включається до оподатковуваного доходу фізичної особи на підставі підпункту ґ) пп.164.2.17, п. 164.2, ст. 164 ПКУ:

 

“ґ) суми безповоротної фінансової допомоги (крім суми процентів умовно нарахованих на таку допомогу)”

 

На практиці це означає, що при виплаті такого доходу благодійник (надавач безповоротної фінансової допомоги) повинен утримати і сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у встановленому чинним законодавством України порядку, а також відобразити цю операцію в податковій звітності  – заповнити додаток 4 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) за відповідний місяць з відображенням сум утриманих і сплачених податків з ознакою доходу “126” – додаткове благо .

 

Зверніть увагу, що із 05.05.2023 року почали діяти оновлені форми звітності відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2023 м. Київ № 113 (поки на сайті ВРУ відсутній текст). 

 

Щодо єдинщиків можна спробувати показати цей дохід саме як дохід ФОП та сплатити податки як ФОП, тоді не має виникати подвійного оподаткування з боку податків фізичної особи. Звісно, це дискусійне питання. 

 

Детально це питання розкрили в статті на нашому сайті Чи можуть фізичні особи підприємці бути бенефіціарами благодійної допомоги чи отримувати гранти?

 

Грант надається фізичній особі на відкриття або розвиток бізнесу. Що з податками?

 

Підпункт 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 ПКУ 

 

“170.7.3. не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.”

 

Підпункт 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ 

 

“169.4.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.”

 

Стаття 7 ЗУ “Про бюджет на 2023 рік” від 3 листопада 2022 року № 2710-IX. 

“Установити з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: …працездатних осіб – 2684 гривні”

 

Таким чином, НЕ оподатковується благодійна допомога, яка надається протягом звітного податкового року будь якому бенефіціару сукупно у розмірі до 3760 грн. (2684*1,4 =3757,6, при округленні до 10).

 

При перевищенні цієї суми у загальному випадку має виникати зобов’язання щодо сплати податків на прибутки фізичної особи та військового збору. При чому податковим агентом є саме надавач такої благодійної допомоги, тобто неприбуткова організація. 

 

Деякі цікаві винятки із загального правила оподаткування благодійної допомоги

 

1 виняток: 

 

Підпункт 170.7.4 пункт 170.7 статті 170 ПКУ. Не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами – юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості):

“д) платнику податку, який проводить наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших витрат для особистих потреб) за умови, якщо результати таких досліджень чи розробок оприлюднюються та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному поширенні об’єктів права інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також якщо отримання такої допомоги не буде передумовою для виникнення будь-яких договірних зобов’язань між благодійником або третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов’язків з цільового використання такої благодійної допомоги;”

 

2 виняток: 

Пункт 170.7 статті 170 ПКУ. Оподаткування благодійної допомоги.

“170.7.1. Не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі – благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом.

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів;

170.7.2. не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок:

а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, – у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;

б) стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення (надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування відповідно;

в) збройної агресії Російської Федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану;

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ.”

Пункт 28 Підрозділу 1 розділу XX ПКУ. “Положення підпункту 170.7.2 пункту 170.7 статті 170 цього Кодексу в редакції з урахуванням змін, внесених Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України”, застосовуються до податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2022 року.”

3 виняток:

Стаття 165 ПКУ. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

165.1.54. сума (вартість) благодійної допомоги:

а) виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, в порядку, визначеному Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, на користь:

… 

фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”;

в) виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, у порядку, визначеному Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, на користь:

абз. 3:

фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, в яких проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах.

Зазначені у цьому підпункті доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня включно року, наступного за роком, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан в Україні, та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.”

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309

При чому, відповідно до пунктів 25 і 26 підрозділу І розділу ХХ Перехідних положень ПКУ:

 

“25. Тимчасово, починаючи з дати введення в Україні воєнного стану, що введений Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, до його припинення або скасування положення абзацу четвертого підпункту “в” підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу застосовуються з урахуванням такої особливості: до прийняття Кабінетом Міністрів України переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, статус фізичних осіб – платників податку, які отримують благодійну допомогу, виплачену (надану) благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, у порядку, визначеному Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, визначається самостійно надавачами благодійної допомоги.”

 

“26. Тимчасово, починаючи з дати введення в Україні воєнного стану, що введений Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, до його припинення або скасування положення підпункту “в” підпункту 170.7.2 пункту 170.2 статті 170 цього Кодексу застосовуються з урахуванням такої особливості: до прийняття Кабінетом Міністрів України порядку підтвердження статусу осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, з метою невключення до оподатковуваного доходу фізичних осіб – платників податку доходів, отриманих у вигляді цільової або нецільової благодійної допомоги, статус таких осіб визначається самостійно надавачами цільової або нецільової благодійної допомоги.

 

Висновки та рекомендації

 

Гранти ФОПам НЕ даємо, а якщо хочемо допомогти їх діяльності, то:

 

АБО надаємо благодійну допомогу їм, як фізичним особам, із врахуванням їх вразливої категорії осіб, 

 

АБО надаємо безповоротну фінансову допомогу ФОП, але при цьому маємо усвідомити, що виникає зобов’язання щодо оподаткування цього доходу.

 

Гранти фізичним особам давати можна та навіть треба.

 

Законодавець встановив, що будь якому бенефіціару можна надати допомогу без оподаткування у розмірі до 3760 грн за календарний рік.

 

При чому, якщо йде мова про ВПО та постраждалих осіб, і ще деяких категорій осіб, то цього обмеження в сумі взагалі немає.

А взагалі тема ця доволі складна, тому радимо долучатись до наших зумів та онлайн шкіл, де ми будемо вивчати разом у тому числі і ці питання на практичних кейсах.  За посиланням можна записатись на зум чи в онлайн школу. 

 

З повагою,

Автори статті

Бухгалтерка Супрун Тетяна,

Юристка Вірьовкіна Лілія

 


У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299),

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».