Наглядова рада неприбуткових організацій. Ревізійна комісія та ревізор. Частина 1

Наглядова рада неприбуткових організацій. Ревізійна комісія або Ревізор, чи потрібні вони у структурі громадських, релігійних, благодійних організацій або громадських спілок?

 

Що каже закон? 

 

Наглядова рада у структурі благодійних організацій 

 

ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (надалі ЗУ № 5073) 

 

У ЗУ № 5073 виділені навіть окремі статті, у яких прописано про такий орган управління, як Наглядова рада. 

 

Стаття 19 ЗУ № 5073. Органи управління благодійної організації

«1. Органами управління благодійних товариств та благодійних фондів є загальні збори учасників, виконавчий орган і наглядова рада.

Вищим органом управління благодійних товариств та благодійних фондів є загальні збори учасників.

Органами управління благодійних установ є виконавчий орган і наглядова рада.

Вищим органом управління благодійних установ є наглядова рада.

 1. У благодійних товариствах та благодійних фондах, ЯКІ МАЮТЬ НЕ БІЛЬШЕ ДЕСЯТИ УЧАСНИКІВ, НАГЛЯДОВА РАДА МОЖЕ НЕ СТВОРЮВАТИСЯ. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами учасників.»

 

Стаття 22 ЗУ № 5073. Наглядова рада благодійних організацій

«1. Наглядова рада є органом управління благодійних товариств та благодійних фондів, який в межах своєї компетенції, визначеної їх статутами, контролює і регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції, передбачені статутами благодійних товариств та благодійних фондів.

Наглядова рада є вищим органом управління благодійних установ, який може вирішувати будь-які питання діяльності благодійних установ відповідно до цього Закону.

 1. Членами наглядової ради благодійної організації не можуть бути члени виконавчого органу.
 2. Наглядова рада затверджує благодійні програми благодійної організації і контролює відповідність діяльності та використання активів благодійної організації її установчим документам.
 3. Наглядова рада благодійного товариства та благодійного фонду має право зупинити повноваження будь-якого члена виконавчого органу до прийняття рішення вищим органом управління, якщо статутом не передбачено інше.
 4. Повноваження та порядок діяльності наглядової ради благодійних товариств та благодійних фондів визначаються їх статутами.»

 

Наглядова рада, Ревізійна комісія або Ревізор у структурі релігійних організацій

 

ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» (Надалі – ЗУ № 987) 

 

У законах  № 987 взагалі відсутнє згадування про Наглядову раду/Ревізійну комісію чи Ревізора.

 

Це питання дано на розсуд самої релігійної організації.

 

Наглядова рада, Ревізійна комісія або Ревізор у структурі громадських об’єднань –
громадських організацій або громадських спілок

 

ЗУ «Про громадські об’єднання» (Надалі ЗУ № 4572)

 

Я бачила різні статути, деякі з яких взагалі не містили навіть згадки про наявність такого органу, і реєстратори їх «пропускали».

 

Звісно, це дискусійне питання – окремі юристи розглядають зобов’язання громадських об’єднань мати Наглядову раду через термінологію «непідприємницьке товариство»

 

Стаття 1 ЗУ № 4572. Поняття громадського об’єднання

«5. Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.»

Я не згодна взагалі із тим, що громадське об’єднання є неприбутковим товариством, вважаю цей пункт помилковим/некоректним, про це писала Право на зайняття підприємницькою діяльністю громадськими об’єднаннями. Чи коректно використання щодо них термін «непідприємницьке товариство»?

Ця прив’язка до «непідприємницьких товариств» створило додаткове навантаження на громадські об’єднання та зобов’язання враховувати вимоги ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (Надалі ЗУ № 2275) 

 

Стаття 28 ЗУ № 2275 . Органи товариства

«1. Органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (У РАЗІ УТВОРЕННЯ) та виконавчий орган.»

 

Стаття 38 ЗУ № 2275. Наглядова рада товариства

«1. Статутом товариства МОЖЕ БУТИ передбачено утворення наглядової ради.

 1. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства.
 2. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються статутом товариства.
 3. Наглядовій раді товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.
 4. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.
 5. За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.»

 

Але, як бачимо, у цьому ЗУ № 2275 наявність у товариства Наглядової ради вказана не як імперативна вимога, а як диспозитивна норма (Диспозитивна норма — наказує варіант поведінки, але яка дозволяє сторонам регульованих відносин самим визначати права й обов’язки в окремих випадках): «Статутом товариства МОЖЕ БУТИ передбачено утворення наглядової ради.»

 

Висновки та рекомендації 

 

 1. Для благодійних організацій – Наглядова рада є обов’язковим органом управління, який має бути передбачений у Статуті, АЛЕ якщо учасників організації менше 10, то Наглядова рада не утворюється. Змінювати назву органу ми не маєте право. 

 

 1. Для релігійних організацій – питання надано на розсуд самої організації, орган можна не утворювати. За бажанням можна вживати будь яку назву: Наглядова рада, Ревізійна комісія та/або Ревізор, а можна придумати власну. 

 

 1. Для громадських об’єднань – спеціальний закон про громадські об’єднання не регулює жодним чином це питання, але визнає громадські об’єднання  неприбутковими товариствами. Деякі юристи та реєстратори розглядають вимоги громадських організацій та громадських спілок через призму закону про товариства, де закріплено норми про Наглядову раду. Але навіть у цьому законі питання доцільності цього органу надано на розсуд самого товариства. Назву можна обирати самостійно, але якщо Вам трапиться на шляху реєстратор, який розглядає це питання через призму закону про товариства, то буде підштовхувати Вас обрати назву «Наглядова рада».

 

З повагою.

Автор матеріалу Вірьовкіна Лілія.

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».