Вимоги до статутів громадської або благодійної організації. Ч.1

 

У цій статті спробуємо відповісти на питання на що звернути увагу при підготовці та складання статуту громадської та/або благодійної організації. 

 

З чого почати підготовку складання статуту організації

 

Якщо ви хочете самі написати статут, то треба почати з вивчення наступних нормативно – правових актів України: 

Податковий кодекс України (норми про неприбуткових організацій, це так званні податкові абзаци).

Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (норми про загальні збори). 

Закон України  “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (вимоги до документів, їх оформлення).  

Закон України “Про громадські об’єднання” 

Закон України  “Про благодійну діяльність та благодійні організації”

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (вимоги про кінцевих бенефіціарних власників). 

 

Що каже закон? 

 

Загальні вимоги до статутів 

 

У законодавстві Україні відсутні чіткі вимоги до структури статуту, кількості та назви розділів статутів.  

 

Наявні лише вимоги, що має бути у статуті взагалі.

 

ЗУ «Про громадські об’єднання» (Надалі ЗУ № 4572)

Стаття 11. Статут громадського об’єднання

«1. Статут громадського об’єднання має містити відомості про:

1) найменування громадського об’єднання та за наявності – скорочене найменування;

2) мету (цілі) та напрями його діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів (учасників);

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об’єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання, та її заміни (для громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи);

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об’єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку;

6) порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг;

8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об’єднання;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об’єднання (у разі їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

 

  1. У статуті громадського об’єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об’єднання, що не суперечать закону.»

 

ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (надалі ЗУ № 5073) 

Стаття 14. Установчі документи благодійних організацій

«1. Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут. Установчим документом благодійної установи є установчий акт. Установчі документи благодійної організації затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.

  1. Установчі документи благодійної організації повинні містити:

1) найменування благодійної організації;

2) цілі та сфери благодійної діяльності;

3) органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;

4) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);

5) порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;

6) джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;

7) підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі порядок розподілу активів.

  1. Установчі документи благодійної організації можуть визначати особливості діяльності та припинення такої організації і не повинні суперечити законам України.

Статут благодійного товариства та благодійного фонду має містити також умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду.»

 

Загалом усі статути починаються з загального розділу, де знайомлять нас з цією юридичною особою. Так, у загальному розділі статуту можна прописати наступні пункти: 

1) Цей Статут розроблений відповідно до норм…(далі законодавство України тощо).

2) Найменування та назва Організації.

3) Організація у своїй діяльності керується ….(далі законодавство України тощо).

4) Принципи діяльності Організації (переписуєте із відповідного закону).

5) Організація набуває статусу юридичною особою ….(і далі абзац про права та обов’язки тощо).

6) Діяльність Організації поширюється на …. (самі встановлюєте, законодавство не обмежує).

7) Структура Організації (про філії тощо).

8)  Офіційною мовою Організації є…

9)  Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у ….(про співпрацю).

10) Будь які інші пункти, не заборонені законодавством України, – за Вашим бажанням. 

Імперативні вимоги – податкові абзаци 

 

Спершу виконуємо імперативні норми/вимоги законодавства України (обов’язкові вимоги), потім  розмірковуємо над диспозитивними нормами (де ми маємо право вибору). 

 

Імперативними є так звані податкові абзаци, які мають бути обов’язково прописані у статуті неприбуткової організації. 

 

Стаття 133 Податкового кодексу України 

«133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, та житлово-будівельні кооперативи;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

133.4.2. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.»

 

Чого не має бути у статутах 

 

Чого там точно НЕ має бути?

 

1)Адреси/місцезнаходження юридичної особи. 

 

2) Список Ваших членів/учасників, їх персональні дані. 

 

Кількісний та особовий склад членів/учасників може постійно змінюватись. І Вам доведеться постійно вносити зміни у Ваш статут. Крім цього за вимогами більшості донорів статут має бути опублікований на сайті організації, а персональні дані членів/учасників при цьому не мають право бути розголошенні. Це створить додаткові процедурні складнощі для вашої організації. 

 

3)Посад  по трудовому законодавству. 

 

Статут описує лише виборні безоплатні посади. Ви вказуєте, що навіть за відсутність коштів в організації, Ви гарантуєте, що такі посади будуть реалізовувати наступні функції.

Звісно, ці особи (Голова Правління, члени Правління та інші посади) можуть бути працевлаштовані. При цьому назви їх посад по статуту та трудовому договору можуть бути різними. По трудовому законодавству  України Ви маєте обрати назву згідно Класифікатору професій. А статутні виборні посади Ви можете придумати самостійно. 

Інколи назві ідентичні, але різний зміст. Так, секретар за статутом — це ВИБОРНА БЕЗОПЛАТНА посада, а секретар за Колективним/трудовим договором — це ПРИЗНАЧЕНА ОПЛАЧУВАНА посада. При цьому це може бути одна людина. 

Якщо ж Ви вкажете штатні посади у Статут, то маєте гарантувати за будь яких умов їх наявність та, звісно, оплату. А якщо у Вас нема фінансів? Значить, Ви не виконуєте свою Конституцію — свій статут. А це може бути причиною негативного рішення аудиторської перевірки. 

 

Суперечливі пункти статуту та тлумачення статуту 

 

Вносити зміни у статут достатньо складно. Тому краще, щоб цей документ містив чіткі формулювання.

 

Пункт 111 Статуту ГО «Ластівка» (умовно): “Член Організації має йти по дорозі по лівому боці вулиці” – ультиматум, жорстка вимога, беззаперечність.

 

Пункт 239 Статуту ГО «Ластівка» (умовно): “ВТІМ/АЛЕ член Організації може йти по дорозі по правому боці вулиці” – надається повна свобода дій.

 

Такі суперечки пунктів нівелюють сам документ. Одна вимога знищує іншу.

 

Це дуже серйозна помилка, часто допускають або непрофесіонали, або якщо хтось із команди вимагає чітку вимогу, а інший хоче по іншому, та вони починають вставляти різні трактування у документ.

 

Хоча навіть чіткі фрази можна їх трактувати по різному. Я, наприклад, вписую в Статути такі фразу “ Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить ….”

 

Висновки та рекомендації 

 

  • Ознайомтесь із законодавством України, що регулює діяльність громадських та благодійних організацій

 

  • З’ясуйте, що обов’язково має бути вказано у статуті (так звані імперативні норми/вимоги) – вкажіть їх. Так, обов’язково мають бути так звані «податкові абзаци». 

 

  • Не описуйте у статуті суперечні правовідносини та/або відносини, що можуть змінюватись, краще опишіть все у внутрішніх положеннях/порядках.

 

  • Не вказуйте у статуті штатні посади та не закріпляйте за ними окремі повноваження. Для цього є трудові/колективні договори. 

 

  • Не вказуйте у статуті адресу вашої організації, кількісний та особистий склад вашої організації, персональні дані членів/учасників організації та інші нюанси, які можуть ускладнити публікацію статуту на сайті та/або вимагатимуть його постійну зміну. 

 

  • Пишіть статут максимально чітко, не використовуйте взагалі фрази в статуті «АЛЕ», «ВТІМ» та подібне.

 

З повагою.

Автор матеріалу Вірьовкіна Лілія.

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».