Три грубі помилки при складанні Облікової політики громадської або благодійної організації 

 

Громадські та благодійні організації наразі настільки загружені своєю безпосередньою статутною діяльністю, що зовсім не мають часу на різні рода “бюрократичні” процедури. Це, звісно, зрозуміло – наразі воєнний час, круглу добу запити від військових та цивільних, а тут якійсь “папірці”. 

 

Тому коли якійсь із донорів вимагає від організації надати її внутрішні документи, то представники такої організації не рідко кидаються у крайнощі – швиденько копіюють зразки таких документів із Інтернету, навіть не читаючи уважно текст.

 

І добре, коли йде мова про якійсь там “Порядок обробки персональних даних” чи “Положення про волонтерів” – більш менш у більшості неприбуткових такі документи схожі. 

 

Але якщо йде мова про Облікову політику організації? 

 

А якщо скопіювати текст з відповідної політики якоїсь ТОВки?

 

Ось тоді і починаються веселощі. 

 

Наразі ми взялись перевіряти облікові політики неприбуткових організацій (можете написати на lilya.veryovkina@gmail.com office@uny.org.ua чи https://t.me/lawyer_for_NGOs ) та бачимо одні і ті ж самі системні помилки, про які і поговоримо у цій статті.

 

Що каже закон?

 

Облікова політика та обов’язок ведення бухгалтерського обліку 

 

Стаття 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-ХIV від 16.07.1999р. (ЗУ № 996)  

 

“облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності”

 

Стаття 2 ЗУ № 996 Сфера дії Закону 

 

“1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі – підприємства), які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.”

 

Стаття 3 ЗУ № 996 Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

 

“2. Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.”

 

Стаття 8 ЗУ № 996 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 

 

“5. Підприємство самостійно:

визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства;

обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;”

 

        

 Категорії підприємств, до яких відносяться неприбуткові організації 

 

Першою грубою помилкою у бездумно скопійованих із Інтернету облікових політиках є неправильне визначення категорії підприємств, до яких віднесено конкретну неприбуткову організацію.

 

Більшість громадських та/або благодійних організацій України можна віднести до мікропідприємств та малих підприємств. А якщо ми кажемо про ТОВки, то там процентне відношення зовсім інше, тому треба уважно вичитувати облікову політику ТОВки, якщо Ви хочете її взяти як основу для неприбуткової організації.

 

Стаття 2 ЗУ № 996 Сфера дії Закону 

 

“2. Для цілей цього Закону підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до таких категорій підприємств – мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.

 

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 

балансова вартість активів – до 350 тисяч євро включно;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро включно;

середня кількість працівників – до 10 осіб включно.

 

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 

балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро включно;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро включно;

середня кількість працівників – до 50 осіб включно.

 

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 

балансова вартість активів – до 20 мільйонів євро включно;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 мільйонів євро включно;

середня кількість працівників – до 250 осіб включно.

 

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 

балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;

середня кількість працівників – понад 250 осіб.

 

… Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі офіційних валютних курсів Національного банку України, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.”

 

Скорочена фінансова звітність та спрощений план рахунків 

 

Другою грубою помилкою у бездумно скопійованих із Інтернету облікових політиках є неправильне визначення форми фінансової звітності та плану рахунків конкретної неприбуткової організації.

 

Стаття 11 ЗУ № 966. Загальні вимоги до фінансової звітності

 

“3. Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.”

 

Зверніть увагу, навіть, якщо Ваша громадська організація та/або громадська спілка не підходить під вимоги визначення мікропідприємства та малих підприємств, вона також має право здавати скорочену фінзвітність, бо є непідприємницьким товариством.

 

Стаття 1 Закону України “Про громадські об’єднання” від 22 березня 2012 року № 4572-VI

“Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.”

 

А далі дивимось інший важливий нормативно – правовий акт. 

 

Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999  № 291 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” (надалі Наказ Мінфін № 291) затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі – План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі – Інструкція). 

 

У Розділі 1 “Загальні положення” Інструкції закріплено: 

 

“Юридичні особи, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності можуть застосовувати спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за № 389/5580.”

 

У Наказі Міністерства Фінансів України N 186 від 19.04.2001 “Про затвердження спрощеного Плану рахунків  бухгалтерського обліку” (Назак Мінфін № 186) ми можемо знайти яким чином треба застосовувати спрощений План рахунків. 

 

“Підприємства застосовують   спрощений  План  рахунків  у  разі  складання  ними фінансової   звітності   відповідно   до  Національного  положення (стандарту)   бухгалтерського   обліку   25   “Спрощена  фінансова звітність”,  затвердженого  наказом  Міністерства фінансів  України  від 25 лютого 2000 року N 39” (Надалі НП(С)БО 25).

 

Таким чином, якщо Ваша організація є мікропідприємством, малим підприємством, непідприємницьким товариством,  та веде спрощений бухгалтерський облік, то можуть застосувати спрощений План рахунків. 

 

Зверніть увагу, що це право, а не зобов’язання Вашої організації, бо норма диспозитивна. Перехід на ведення бухгалтерського обліку за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку не є обов’язковим – якщо організацією раніше був обраний План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Мінфіну № 291, вона може і надалі ним користуватися.

 

На жаль, при неуважному копіюванні облікових політик із інтернету, на такі моменти не звертають увагу, і потім внутрішній документ організації – облікова політика – не відповідає реальному стану речей у конкретній організації.

 

Класи рахунків, які має право використовувати неприбуткова організація 

 

Третьою грубою помилкою у бездумно скопійованих із Інтернету облікових політиках є неправильне визначення класів рахунків, які може використовувати конкретна неприбуткова організація. 

 

Інструкція затверджує, що “Рахунки класів 0-7 є обов’язковими для всіх підприємств. Рахунки класу 9 “Витрати діяльності” ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”.

 

Виходить, що ведення рахунків класу 8 визначається за власним рішенням юридичної особи.

 

А у Наказі Мінфіну № 186 у самій таблиці “Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств” Рахунки  84 та 85  виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011. 

 

Таким чином ті неприбуткові організації, які використовують спрощений План рахунків, не мають використовувати рахунки Класу 8. 

 

Висновки та рекомендації 

 

Звісно, хто ми такі, щоб давати поради тим організаціям, які наразі у полях під обстрілами рятують цивільних людей, евакуюють дітей та привозять “на нульовку” потрібні ліки та засоби порятунку для українських військових.

 

Думаємо, що по своєму розуміють це і міжнародні донори/благодійники, які надають благодійну допомогу, у тому числі гранти, неприбутковим організаціям.

 

Але є цей “Дамоклів меч”, який висить над усіма нами та нашими благодійними, – це вимоги міжнародного законодавства та законодавства України. 

 

Тому хоч – не хочеш, але навіть у такі часи треба думати про “папірці”. 

 

І у цьому випадку – Облікова політика – це фундамент статутної діяльності будь якої неприбуткової організації. І цей документ треба поважати. 

 

Ніхто не вимагає, щоб цей документ був написаний з голови, індивідуально під організацію, але треба звертати увагу на описані вище моменти. 

 

Або пишіть нам, ми допоможемо. 

 

Автори статті 

Вірьовкіна Лілія, юристка,

Супрун Тетяна, бухгалтерка. 


У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua

 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs

 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299),

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».