Підприємницька/господарська діяльність неприбуткових організацій. 1 частина

 

На дворі 2023 рік.

 

Пройшло 11 років із того часу, як набрали чинності:

 

Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI (ЗУ № 4572), що наділив громадські об’єднання правом здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом та така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

 

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року
№ 5073-VI (надалі ЗУ № 5073),
де благодійним організаціям надали право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей.

 

Але і досі ця тема підприємницької/господарської діяльності є  проблематичною. І досі організації із острахом думають про можливість стати соціальним підприємством.

 

Я колись намагалась дослідити звідки почалась проблема у застосуванні даного права на заняття підприємницької діяльності щодо громадських об’єднань, зробила таку статтю Право на зайняття підприємницькою діяльністю громадськими об’єднаннями. Чи коректно використання щодо них термін “непідприємницьке товариство”?  Але вона більш буде цікава юристам-аналітикам та тим, хто дотичним написанню нормативно правових актів України.

 

У цій статті поговоримо про практичні речі.  Ця стаття є ознайомчою, тематика складна, за один раз ми цього слона не з’їмо. Але давайте все таки спробуємо, беріть виделки та зі мною) 

Бути чи не бути? Що каже закон?  

Благодійна організація 

Стаття 16 ЗУ № 5073 

«4. Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей.»

 

Нагадаємо собі, що таке саме господарська діяльність. 

Стаття 3 Господарського кодексу України. Господарська діяльність та господарські відносини

«1. Під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

2. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).»

 

Тобто господарська діяльність може бути:

1 вид –  з метою отримання прибутку, що має назву підприємництвом (не плутайте із терміном «підприємство», це організаційно правова форма юридичної особи),

2 вид – без мети одержання прибутку, некомерційна господарська діяльність. 

 

Благодійні організації відповідно до ст. 16 ЗУ № 5073 можуть займатись господарською діяльністю лише без мети одержання прибутку.

 

Громадські організації та громадські спілки

Стаття 1. ЗУ 4572 Поняття громадського об’єднання

«5. …Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.»

ЗУ № 4572 каже нам, що громадські об’єднання є непідприємницькими товариствами, а потім надає їм право здійснювати підприємницьку діяльність. 

 

Стаття 21 ЗУ 4572 Права громадських об’єднань

«2. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право: …2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;»

 

Як бачимо термінологія дещо різна, і не дуже чітко прописана.

Хтось це пояснить?  

Тепер дивимось відомі роз’яснення із цього приводу. 

 

Міністерство фінансів України стає на захист розмитій термінології у ЗУ № 4572 та закріплює, що зазначене вище узгоджується із вимогами Цивільного кодексу України. 

 

Лист Міністерства фінансів України від 06.02.2019  № 11210-09-5/3214

«Зазначене узгоджується з положеннями статті 86 Цивільного кодексу України, якою визначено, що непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об’єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню…

 

Таким чином, положення Кодексу не обмежують можливість здійснення громадськими об’єднаннями, які є неприбутковими організаціями для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств, підприємницької діяльності для досягнення мети, заради якої вони були створені, а саме виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.»

 

Цей лист Мінфіну є найкращим на сьогоднішнім день роз’ясненням щодо підприємницької діяльності громадських об’єднань. 

 

Ще є декілька роз’яснень податкової щодо громадських об’єднань, які і досі є на сайті Верховної Ради України.

 

Наприклад, ось старий лист від 08.01.2014  № 55/6/99-99-19-03-02-15

«Податковий кодекс вимагає, щоб статутні документи неприбуткових організацій містили вичерпний перелік їх видів діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність (п. 157.15 ст. 157 ПКУ)…

 

Отже, профільним законодавством не заборонено громадському об’єднанню здійснювати підприємницьку діяльність для задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів інших членів суспільства.

 

Відповідно до п. 157.3 ст. 157 ПКУ від оподаткування звільняються доходи громадських організацій, отримані, зокрема, у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень п. 157.13 цієї статті.

 

Водночас згідно з п. 157.15 ст. 157 ПКУ під терміном “основна діяльність” слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 

До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, і є тісно пов’язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.

 

Проте до основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій.

 

Відповідно до п. 6 ст. 3 Закону відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

Тобто громадська організація має право вести підприємницьку діяльність та отримувати дохід від неї. Проте такий дохід, на відміну від прибутку підприємства, не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації і має бути спрямований виключно на досягнення мети громадської організації.

 

У разі якщо громадські організації отримують доходи від операцій з надання товарів, виконання робіт, надання послуг особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких неприбуткових організацій, такі доходи не звільняються від оподаткування.»

 

Тут ще більше питань, ніж відповідей. Не дуже зрозумілими є декілька фраз, які містять  «іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких неприбуткових організацій». Здається щось у роз’ясненні наплутано із логікою. Але це роз’яснення старе, просто надаю для порівняння. 

 

Є ось таке роз’яснення від 23 грудня 2021  Головне управління ДПС у Львівській області_Чи може благодійна організація займатися господарською діяльністю (зокрема, розповсюджувати рекламну продукцію? 

 

«Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей (частина четверта ст. 16 Закону № 5073).

 

Це відповідає визначенню благодійної діяльності, під якою за п. 2 частини першої ст. 1 Закону № 5073 слід розуміти добровільну особисту та/або майнову допомогу для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

 

Отже, благодійна організація може здійснювати господарську діяльність (зокрема, розповсюджувати рекламну (сувенірну) продукцію) лише на некомерційній основі (без мети одержання прибутку) для досягнення статутних цілей.»

 

Як бачите, ДПС якось не дуже чітко пояснює, що таке «некомерційна основа», чи може брати оплату чи ні за послуги. Щось із поясненнями ДПС України не дуже все гарно.

І що робити? 

У таких ситуаціях, коли Ви хочете розпочати щось нове та маєте сумніви, можна звернутись до податкової за індивідуальною податковою консультацією. 

 

На жаль, представники громсектору не люблять звертатись до ДПС України, бо вважають (може і не безпідставно), що це тільки накличе на них проблеми та зайві перевірки.

 

Ми звернутись від імені ГО «Ти потрібен Україні», тим паче ми хочемо запустити правоосвітні платні курси для неприбуткових організацій.

«Я, Вірьовкіна Л.В, Голова Правління ГО «Ти потрібен Україні» (код за ЄДРПОУ 40112590, надалі Організація).

Організація є неприбутковою, яка здійснює вид економічної діяльності передбачений КВЕДом, а саме 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у

Відповідно до статті 21 Закону України “Про громадські об’єднання” та вимогам Статуту Організація має право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

Однак, ні Податковим кодексом України(далі – ПКУ), ні Законом України “Про громадські об’єднання” не розписано, які саме види підприємницької діяльності може здійснювати неприбуткова організація, щоб не втратити статус неприбутковості, тому постає питання, чи передбачені обмеження видів підприємницької діяльності для неприбуткових організацій. 

Ми маємо намір здійснювати у рамках Статутної діяльності:

  • надання усних та письмових освітніх та інформаційних послуг для бенефіціарів, вказаних у Статуті,
  • виконання аналітичної роботу (написання аналітичних матеріалів, статей тощо) у рамках захисту прав бенефіціарів, вказаних у Статуті,
  • представництво та захист прав бенефіціарів, вказаних у Статуті, перед третіми особами.

Ці види діяльності передбачені діючим Статутом, але окремо у Статуті не вказано умови їх надання (платні чи безоплатні). 

….

2. Надати індивідуальну податкову консультацію щодо питань: 

2.1. Чи існують обмеження щодо видів підприємницької діяльності, які можуть надавати громадські організації при наявності у їх Статуті права здійснення підприємницької діяльності, щоб не втратити статус неприбутковості.

2.2. Якщо у Статуті нашої Організації передбачено, що Організація може здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, то чи може Організація самостійно обирати із закріплених у Статуті видів діяльності ті, які буде здійснювати платно чи на безоплатній основі, або необхідно узгоджувати це із податковою інспекцією. 

2.3. Якщо необхідно узгоджувати обсяги платних послуг, які планує здійснювати наша Організація, чи можете Ви надати погодження на наступні платні послуги у рамках Статутної діяльності:

1) надання усних та письмових освітніх та інформаційних послуг для бенефіціарів, вказаних у Статуті,

2) виконання аналітичної роботу (написання аналітичних матеріалів, статей тощо) у рамках захисту прав бенефіціарів, вказаних у Статуті,

3) представництво та захист прав бенефіціарів, вказаних у Статуті, перед третіми особами.»

 

На що нам відповіли наступне ГУ ДПС у Дніпропетровської області № 9682/6/04-36-04-04-10 від 15.02.2023 року (витяги із відповіді, бо багато повторення):

vidpovid dps 1

 

vidpovid dps 2

 

Ми виходимо на фінішну пряму: якщо Ви, як неприбуткова організація, будете здійснювати підприємницьку діяльність ЯК СПОСІБ/ЗАСІБ досягнення статутної мети та цілей Вашої організації, БЕЗ ПОДАЛЬШОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ між засновниками, членами та іншими особами (як дивіденди), то Ваша організація НЕ втрачає статус неприбутковості. Про те, що таке «розподіл доходу» поговоримо у наступній статті. 

 

Але ще що було цікаве у відповіді, на яке я маю акцентувати Вашу увагу:

 

Податкова звернула увагу, що у ЗУ № 4572 відсутній термін «бенефіціар», цей термін є лише у ЗУ № 5073 (про благодійну діяльність) та у Податковому кодексі Україні (у сенсі «вигодонабувач»). Ці терміни вони зовсім різні, тому треба уточняти про що йде мова.

vidpovid dps 3

 

Після відповіді, довелось у Статут внести наступний пункт, щоб прив’язати діяльність нашої організації до ЗУ № 5073 у рамках здійснення благодійної діяльності, щоб мати право використовувати термінологію даного закону (хоча, на мою думку, мав б спрацьовувати принцип аналогія права/закону, але податківці, на жаль, не зрозуміли про який термін йде мова).

 

«8.8. Організація має право у рамках Статутної діяльності здійснювати благодійну діяльність відповідно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року
№ 5073-VI (надалі ЗУ № 5073), тобто надавати благодійну допомогу бенефіціарам та/або її отримувати від інших осіб. У розумінні статті 1 ЗУ № 5073 «бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.»

 

Але це як кажуть у народі «перебдеть». Використання у листі «бенефіціар» у розрізі діяльності громадської діяльності – це моя неточність, я не хотіла довго і нудно описувати,  яким саме категоріям громадян та юридичних осіб ми допомагаємо, тому використала термін «бенефіціар». 

Висновки та рекомендації 

Я і досі із недовірою ставлюсь до ідей деяких неприбуткових організацій відкрити у рамках їх статутної діяльності неприбуткової організації магазин чи виробниче підприємство по виготовленню меблів тощо. Я все таки і досі не раджу таке оформляти, як підприємницьку діяльність саме неприбуткової організації. Краще відкрити ТОВ чи ФОП, на мою думку. 

 

Не вірю, що таку діяльність «пропустить» податкова, як засіб/спосіб досягнення мети, і що такий вид діяльності якось можна описати у статуті, що він здійснюється  «в рамках статутної діяльності».

 

Але щодо деяких видів діяльності, таких, як, наприклад: інші освітні послуги, інформаційні послуги, аналітичні послуги та щось подібне – тут, як бачите на моєму прикладі, питань у податкової не виникає.

 

По суті такі види діяльності так чи інакше прописане у кожному статуті. 

 

Ще раз наголошую, що я зверталась у податкову за індивідуальною податковою консультацією, і отримана мною відповідь може не співпадати із відповіддю, що отримує інша організація.

 

Від чого це залежить?

  1. Від того, що саме Ви питаєте. Я спеціально додала текст свого звернення, щоб бачили про що моє питання. Від цього залежать і акценти у відповіді. 
  2. Від того, що написано у Вашому статуті. А у статуті Вашої організації може бути інші пункти, ніж у нашій організації.
  3. Може ще залежить від точок зору різних ДПС України, тому що суб’єктивізм ніхто не відміняв. Мені відповідала ГУ ДПС Дніпропетровської області. 

 

Раджу таки Вам перед тим, як щось почати реалізовувати грандіозне, таке як, наприклад, соціальне підприємництво, обов’язково звернутись до податкової за індивідуальною податковою консультацією. І хай, Ви після цього будете вносити зміни у свій Статут, як я, але це теж цікаво. Бачите, ось дізналась, як вони негативно відносяться до слова «бенефіціар» у розрізі діяльності громадської організації. 

 

З повагою, автор статті

Вірьовкіна Лілія

 

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь office@uny.org.ua lilya.veryovkina@gmail.com Відстоювати інтереси та права в суді чи у адміністративному порядку  – це наше право. 

 

Не забувайте підписатись на наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».