Як неприбутковим організаціям стати надавачами соціальних послуг?

 

Усе частіше та частіше ми опрацьовуємо запити громадських та благодійних організацій, які пов’язані із наданням соціальних послуг. 

 

Нещодавно за юридичною консультацією звернулась організація, яка наважилась на відкриття власного закладу із надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю. 

 

Думаємо, що і Вам може стати у нагоді ця інформація. 

 

Що каже закон?

 

Що таке соціальні послуги?

 

Стаття 16 Закон України «Про надання соціальних послуг» від 17.01.2019 року № 2671 (далі – Закон України № 2671) відносить до базових такі соціальні послуги, як: догляд вдома, денний догляд;  підтримане проживання;  соціальна адаптація;  соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку;  екстрене (кризове) втручання;  консультування;  соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво;  соціальна профілактика; натуральна допомога;  фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; медіація.

 

При чому перелік соціальних послуг, що надаються відповідно до ЗУ № 2671, визначається Класифікатором соціальних послуг, який затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020  № 429. 

 

Чи можуть неприбуткові організації стати надавачами соціальних послуг?

 

Варто розпочати з того, що у частині 3 статті 13 ЗУ №  2671 допускає можливість створення надавача соціальних послуг недержавної (приватної) форми власності. 

 

Перелік таких суб’єктів надано у самому тексті норми, а саме: «до надавачів соціальних послуг недержавного сектору належать підприємства, установи, організації, крім установ/закладів соціальної підтримки державної та/або комунальної власності, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності».

 

Законом  прямо передбачено можливість громадського об’єднання або благодійної, або релігійної організації стати надавачем соціальних послуг, не вимагаючи для цього створення окремої юридичної особи (товариства чи іншого).

 

Це означає, що неприбуткова організація у межах власного проєкту може створити матеріально-технічну базу, залучити людські ресурси і таким чином створити так званий «заклад із надання соціальних послуг» без його оформлення у якості окремого суб’єкта господарювання.

 

Такому закладу, як окремому проєкту, може бути присвоєно окрема назва, затверджено символіку (логотип), які можуть бути зареєстровані у якості торгової марки відповідно до чинного законодавства України. 

 

Таким чином, у Вас буде, наприклад, Громадська організація “Лісова пісня” та її проєкт у рамках статутної діяльності “Центр “Ромашка” з надання соціальних послуг”. 

 

Які ще умови, щоб надавати соціальні послуги?

 

На жаль, однієї організаційно-правової форми недостатньо для  визнання неприбуткової організації надавачем соціальних послуг. 

 

Законодавством України визначено доволі об’ємний перелік інших умов, вимог та особливостей, яких необхідно дотримуватись суб’єктам, які мають бажання займатись наданням соціальних послуг

 

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону № 2671 «надавачі соціальних послуг провадять свою діяльність відповідно до законодавства про соціальні послуги, на підставі установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким надаються такі послуги, за умови забезпечення їх відповідності критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, встановленим Кабінетом Міністрів України».

 

Як бачимо, першою важливою вимогою є наявність у статуті неприбуткової організації переліку соціальних послуг та категорій осіб, яким надаються такі послуги. За відсутності таких розділів, пунктів у чинному статуті організації, Вам треба вносити відповідні зміни у статут Вашої організації. У цьому ми можемо Вам допомогти, звертайтесь на office@uny.org.ua

 

Іншою умовою є відповідність «критеріям діяльності надавачів соціальних послуг», які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг» (далі – Постанова КМУ № 185).

 

Так, відповідно до п. 1 Постанови КМУ № 185 «критерії діяльності надавачів соціальних послуг (далі – критерії) розроблено з метою встановлення єдиних вимог до надавачів соціальних послуг незалежно від форми власності та господарювання».

 

До речі, з цього формулювання можна зайвий раз переконатись у тому, що вибір організаційно-правової форми надавача соціальних послуг-юридичної особи залежить виключно від Вашого особистого бачення організації процесу соціального обслуговування.

 

Відповідно до п. 3 Постанови КМУ № 185 «для надавачів соціальних послуг встановлюються загальні та спеціальні критерії діяльності» (із критеріями Ви можете ознайомитись за посиланням). 

 

Загальних критеріїв зобов’язані дотримуватися у своїй діяльності всі надавачі соціальних послуг.

 

Спеціальних критеріїв – надавачі соціальних послуг, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування у приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок та інші), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги.

 

При чому Загальні та Спеціальні критерії не є взаємовиключними. 

 

Спеціальні критерії розвивають зміст Загальних, адаптуючи їх під потребу забезпечити пристосованість надавача соціальних послуг до проживання/перебування отримувачів таких послуг у належних йому приміщеннях, а також безпеку життя та здоров’я останніх під час такого проживання/перебування.

 

Дотримання загальних критеріїв або і загальних, і спеціальних критеріїв є підставою для здійснення реєстрації організації у Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг.

 

А як відбувається реєстрація надавача соціальних послуг?

 

Згідно з п. 2 Постанови КМУ № 185 «надавачі соціальних послуг, діяльність яких відповідає критеріям, вносяться до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

 

Внесення до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі – Реєстр) є обов’язковою умовою для отримання юридичною особою (неприбутковою організацією) офіційного статусу надавача соціальних послуг. 

Порядок реєстрації набувачів соціальних послуг передбачено Постановою Кабінету міністрів України від 27.01.2021 року № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг» (далі – Порядок № 99).

 

Для внесення до Реєстру організації обов’язково треба подати наступні документи:

 • заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 99;
 • перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 99;
 • відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).

Також організація за бажанням може подати реєстратору:

 • копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;
 • копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;
 • копії посадових інструкцій працівників;
 • копії особистих медичних книжок працівників;
 • довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
 • висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. 

Також, якщо організація планує надавати соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), то, відповідно до п. 26 Порядку № 99, вона додатково може подавати копії:

 • висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;
 • декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);
 • дозвільних документів на право організації харчування або договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб’єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);
 • договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами).

Усі вищеперелічені документи виступають підтвердженням того, що юридичною особою, яка бажає займатись наданням соціальних послуг, дотримано Загальні та Спеціальні критерії, і вона спроможна надавати такі послуги у повній відповідності до затверджених державних стандартів.

 

Висновки та рекомендації 

 

Громадські, благодійні та релігійні організації зі статусом юридичної особи мають право надавати соціальні послуги безпосередньо, без створення окремих суб’єктів господарювання, для економії власних матеріальних і часових ресурсів. 

 

Основною задачею таких організацій виступає врахування і виконання всіх вимог, визначених чинним законодавством України як  “критерії їх діяльності”.

 

Щоб мати право надавати соціальні послуги, треба обов’язково бути зареєстрованим у Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг.

 

Збір необхідних підтверджувальних документів та їх подання реєстратору для внесення відомостей у Реєстр є складним та відповідальним процесом. 

 

Якщо Ви загубились чи маєте питання по процедурі подачі документів та отримання статусу “надавачів соціальних послуг”, звертайтесь до наших юристів office@uny.org.ua 

 

З повагою, автори статті юристи

Черняченко Дмитро, 

Вірьовкіна Лілія

 


У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь office@uny.org.ua lilya.veryovkina@gmail.com 

 

Не забувайте підписатись на наш телеграм канал та ютуб канал

https://t.me/lawyer_for_NGOs 

https://www.youtube.com/channel/UCGyvIT0sHKfdJJeUNB38Bkg 

 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299),

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».