office@uny.org.ua
+380689901134

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА 

ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

У МЕЖАХ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНИ»

 

1.1. Цей договір надання освітніх та інформаційних послуг (далі — Договір) є Публічною офертою, що  укладений між Замовником/Користувач та Виконавцем – Громадською організацією “ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ” (код ЄДРПОУ 40112590, надалі — Організація), предмет та істотні умови Договору вказані нижче.

1.2. У даному Договорі вживаються терміни відповідно чинного законодавства України. Крім цього додаткового вживаються декілька термінів, значення яких відповідають наступним: 

Публічна оферта– дійсна пропозиція Організації про надання їх благодійної допомоги (благодійних внесків та пожертви), яка спрямована на невизначене коло Благодійників – фізичних та юридичних осіб, та розміщена на сайті Організації. 

Акцепт– повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, які розміщені на Веб сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на платіжну карту через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на платіжну карту/рахунок Організації.

Веб сайт Організації – правоосвітній веб сайт, на якому можна знайти безоплатні та оплатні праоосвітні матеріали, курси, тренінги, школи у напрямку захисту та реалізації прав інститутів громадянського суспільства та волонтерів. 

Замовник – фізична та/або юридична особа, яка оплачує освітні та інформаційні послуги.

Користувач – фізична та/або представник юридичної особи, який користується освітніми та інформаційними послугами на Веб сайті Організації. 

Курс – сукупність навчальних модулів (відео-матеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Веб сайті Організації. 

Тарифи – відомості про ціну Курсу, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на вебсайті.

Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Веб сайті, який адмініструється Виконавцем і через який Користувач отримує доступ до Курсів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання договору інформацію.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувач до Особистого кабінету та забезпеченні можливості доступу Користувача через його Особистий кабінет до відповідних Навчальних матеріалів певного онлайн Курсу протягом дії договору, а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного Курсу (навчальних матеріалів) визначена на Веб сайті.

 

 1. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


3.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Курсу, яка вказується на відповідній Веб сторінці Курсу.

3.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

3.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.

3.4 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. 

3.5. Якщо Користувач сплатив частину суми за курс і не здійснив решти оплати, сума такого платежу не повертається Користувачеві.

3.6 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. 

3.7. Моментом надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача.

3.8. Користувач може отримати індивідуальну та/або колективну знижку на ціну Курсу. 

3.9. Знижка не надається після купівлі Курсу.

3.10. Послуги має право оплатити в інтересах Користувача третя особа – Замовник (благодійник та/або донор тощо). Дозволяється, щоб Замовник та Користувач були різними особами. 

 

4.АКЦЕПТ

 

4.1.Акцептом Оферти Замовник закріплює, що він згоден із предметом та всіма умовами Оферти, з якими  ознайомився на Веб сайті.

4.2.Акцептом Оферти Замовник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та  надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому цим Додатком. 

4.3. Акцептом Оферти Замовник надає згоду щодо направлення Організацією листів та повідомлень на електрону пошту, вказану при реєстрації.

4.4. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 634, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України.

4.6. Приєднанням до цього Договору вважається проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із Публічною офертою про надання освітніх та інформаційних послуг» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів. 

4.7.Акцепт Оферти не вимагає укладення Договору у вигляді окремого письмового документа між двома сторонами. Відсутність окремого двостороннього письмового Договору не тягне за собою недійсність умов Договору.

 

 1. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ


5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Веб сайті протягом строку дії цього Договору.

5.2 Дата початку Курсу зазначаються на Веб сайті Організації.

5.3 Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив семінар, вебінар, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до програми курсу.

5.4  Користувач споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на Веб сайті.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


6.1 Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

 • Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти.
 • Передати Користувачеві пароль і логін до Особистого кабінету Платформи не пізніше дати початку Курсу.
 • Надавати Користувачеві онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (вайбер, телеграм) або інший канал зв’язку на вибір Виконавця. 

6.2 Обов’язки ЗАМОВНИКА ТА КОРИСТУВАЧА:

 • Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.
 • Споживати послуги особисто, не передавати без згоди Виконавця, доступ до Курсу Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали.
 1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


7.1 Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві.

7.2 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

7.3 Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі договору чи іншої законної підстави.

7.4 Виконавець надає Користувачеві обмежене, невиключне, відкличне право  на доступ до Веб сайту та використання Навчальних матеріалів, без права ліцензування та патентування Навчальних матеріалів, розміщених на ньому. 

7.5 Надаючи право на використання Користувачем об’єктів права інтелектуальної власності для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

7.6. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб’єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Веб сайту та Навчальних матеріалів.

8.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Веб сайті у випадку:

 • виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Веб сайту третім особам, які не є Замовником та/або Користувачем за цим Договором. 
 • невиконання Замовником/Користувачем своїх обов’язків за цим Договором по сплаті Курсу. 

8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Замовник та/або Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 200% вартості Курсу. 

8.4.Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1 Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


10.1 Договір діє до моменту спливу 3 (трьох) місяців від дня початку Курсу відповідно до Програми Курсу. Доступ до Веб Сайту та Навчальних матеріалів надається лише на термін дії Договору.

10.2. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.

10.3 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 1  ДО ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ

 ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

У МЕЖАХ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 «ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНИ»

 

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
НА ЗБІР, ОБРОБКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Я, Замовник та/або Користувач, що акцептував Публічну оферту про надання освітніх та інформаційних послуг у межах статутної діяльності 

Громадській організації “ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ” (надалі Організація)

свідомо та добровільно надаю свою згоду Організації відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» 

на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, інші дані), 

добровільно наданих мною при здійсненні оплати за освітній Курс на рахунок Організації. 

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений(а) про включення моїх персональних даних до бази Замовників/Користувачів веб сайту Організації, цілі обробки персональних даних, а також про свої права, передбачені ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних»:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати у встановлений законодавством України термін відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.