office@uny.org.ua
+380689901134

Додаток № 1  до Порядку прозорого отримання, 

використання та обліку благодійної 

допомоги для реалізації статутної 

діяльності  ГО “ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ”

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Про здійснення благодійної допомоги (благодійних внесків та пожертв)

 

1.1. Цей договір благодійної допомоги (благодійних внесків та пожертв) (далі — Договір) є Публічною офертою та укладений між Благодійником та Громадською організацією “ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ” (код ЄДРПОУ 40112590, надалі — Організація, Бенефіціар), предмет та істотні умови Договору вказані нижче.

2.ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

2.1.Публічна оферта– дійсна пропозиція Організації про надання їх благодійної допомоги (благодійних внесків та пожертви), яка спрямована на невизначене коло Благодійників – фізичних та юридичних осіб, та розміщена на сайті Організації. 

2.2.Акцепт– повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, які розміщені на Веб сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на платіжну карту через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на платіжну карту/рахунок Організації.

2.3.Благодійна допомога, благодійні внески, пожертва– безоплатна передача Благодійником коштів у власність Організації для здійснення нею статутної діяльності відповідно до Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та “Про громадські об’єднання”, Статуту Організації та  Порядку прозорого отримання, використання та обліку благодійної допомоги для реалізації статутної діяльності Організації (надалі — Порядок отримання благодійної допомоги) та цього Договору.

2.4.Благодійник– дієздатна фізична або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно перераховує Організації-Бенефіціару благодійні внески, пожертву для здійснення нею статутної діяльності.  

2.5.Бенефіціар– набувач благодійної допомоги; в розуміння даного Договору Організація, яка отримує та використовує благодійні внески та пожертви відповідно до законодавства України, Статуту Організації та Порядку отримання благодійної допомоги.

     3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.Предметом цього Договору є безоплатна передача Благодійником на користь Організації грошових коштів шляхом здійснення благодійних внесків, пожертви для здійснення нею статутної діяльності. 

3.2.Перерахування благодійних внесків, пожертви здійснюється через платіжні системи, які не заборонені законодавством України та встановлені на Сайті, та/або безпосередньо на відповідний рахунок Організації.

3.3.Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної зі сторін.

3.4. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного внеску, пожертви.

4.АКЦЕПТ

4.1.Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із предметом та всіма умовами Оферти, з якими  ознайомився на Веб сайті.

4.2.Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та  надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому цим Додатком. 

4.3. Акцептом Оферти Благодійник надає згоду щодо направлення Організацією листів та повідомлень на електрону пошту, вказану при реєстрації.

4.4.Акцептом Оферти Благодійник підтверджує право Організації використати благодійні внески, пожертву на її статутну діяльність.

4.5. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 634, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

4.6. Приєднанням до цього Договору вважається проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із Публічною офертою про благодійні внески» та/або оплата благодійного внеску чи використання онлайн платіжного засобу для оплати благодійного внеску. 

4.7. Акцепт Оферти не вимагає укладення Договору у вигляді окремого письмового документа між двома сторонами. Відсутність окремого двостороннього письмового Договору не тягне за собою недійсність умов Договору.

     5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЛАГОДІЙНИКА

     5.1. ОРГАНІЗАЦІЯ МАЄ ПРАВО ТА ЗОБОВ’ЯЗАНА:

  • Отримувати благодійні внески, пожертву та використовувати, обліковувати їх відповідно Порядку отримання благодійної допомоги  та цього Договору.
  • Використовувати благодійні внески, пожертву на здійснення статутної діяльності Організації відповідно до законодавства України.
  • Повернути Благодійнику його кошти у разі наявності виникнення підозри щодо недобросовісність Благодійника або з інших причин, що унеможливлює її прийняття із врахуванням норм Порядку отримання благодійної допомоги.
  • Надати письмову звітність про використання благодійних внесків/пожертв, які були перераховані конкретним Благодійником, за його письмовою вимогою відповідно до Порядку отримання благодійної допомоги.
  • Звітувати щодо використання благодійних внесків, пожертв на Сайті не рідше одного разу на календарний рік відповідно до Порядку отримання благодійної допомоги. Організація опубліковує найменування благодійників-юридичних осіб. Опублікування персональних даних благодійників — фізичних осіб допускається лише за їх письмовою вимогою. 
  • Організація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України та/або після отримання письмової згоди Благодійника.

     5.2. БЛАГОДІЙНИК МАЄ ПРАВО ТА ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

  • Здійснювати контроль за використанням Організацією благодійних внесків, пожертви за цільовим призначенням відповідно до Порядку отримання благодійної допомоги.
  • Письмово вимагати Організацію надати звіт щодо використання благодійних внесків, пожертв, які даний Благодійник перерахував Організації, відповідно до Порядку отримання благодійної допомоги.
  • Нести витрати, пов’язані з перерахуванням благодійних внесків, пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо).
  1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Публічне збирання коштів триває до того моменту, коли Організація вирішить її припинити, про що Благодійники будуть повідомлені шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

6.2.Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

ДОДАТОК № 1  ДО ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

“ПРО ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

 (БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ ТА ПОЖЕРТВ)” 

ГО”ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ”

 

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
НА ЗБІР, ОБРОБКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги 

Громадській організації “ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ” (надалі Організація)

свідомо та добровільно надаю свою згоду Організації відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, інші дані), 

добровільно наданих мною при здійсненні благодійного внеску, пожертви на рахунок Організації. 

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений(а) про включення моїх персональних даних до бази Благодійників Організації, цілі обробки персональних даних, а також про свої права, передбачені ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних»:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати у встановлений законодавством України термін відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.